Kindcentrumraad

Aan ons Kindcentrum is een KC-raad verbonden. Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.
Ons Kindcentrum heeft een KC-raad met oudervertegenwoordiging (drie ouders gekozen door de ouders) en personeelsvertegenwoordiging (drie personeelsleden gekozen door het team).
De KC-raad heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt.
De KC-raad komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (materiële begroting, formatieplan, schoolgids, vakantierooster e.d.).
 
In principe zijn de vergaderingen van de KC-raad openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter.
Hier vindt u het jaarverslag 2021-2022.

Aan de kindcentra van GOO is ook een GOO-raad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de kindcentra van GOO. De GOO-raad heeft de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die het bestuur neemt.
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Frans Ploegmakers                            Oudergeleding onderwijs                 Voorzitter
Yvonne Veenhof                                  Personeelsgeleding onderwijs       contactpersoon GOO-raad
Marlous van Schijndel                      Personeelsgeleding onderwijs       Secretaris
Mariëlle Nooijen                                  Personeelsgeleding  opvang           lid    
Lizzy Mahler                                          Oudergeleding  onderwijs                 lid
Ellen van den Boomen                     Oudergeleding opvang                       lid                                                                                           
In het informatieboekje vindt u onze mailadressen.

Uiteraard zijn alle ideeën , opmerkingen of vragen over met name beleidsmatig zaken welkom.
Daarvoor kun je een mail sturen naar: mr.klimboom@stichtinggoo.nl

Vergaderdata voor 2022-2023:

Dinsdag 4 oktober
Maandag 28 november
Dinsdag 31 januari
Donderdag 6 april
Woensdag 7 juni

De vergaderingen starten om 18.30 uur op Kindcentrum De Klimboom. Na elke vergadering verschijnt hier een kort verslag.

WERKPLAN 2022-2023
  
Oktober 
 • Scholing en ondersteuning MR-leden
 • Kindcentrumjaarplan
 • Jaarplan: MR-instemming en OC-advies
 • Jaarverslag Kindcentrum
 • Vaststellen hoogte en bestemming vrijwillige ouderbijdrage
 • Checken mailadressen OC en MR (en toegang teams nieuwe leden)
 • Jaarplan en begroting KC-raad vaststellen
November
 • Gebouw
 • Begroting Kindcentrum
 • Kindondersteuningsprofiel bespreken
Januari
 • Pedagogisch beleidsplan
April
 • Groepsindeling en formatie
 • Werkverdelingsplan (taakbeleid)
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Studiedagen afstemmen
 • Taakverdeling KC-raad leden  
 • Voortgang kindcentrumjaarplan
Juni
 • Vergaderplanning
 • Tevredenheidsonderzoek (indien te bespreken)
 • Kindcentrumjaarplan komend jaar
 • Evaluatie functioneren KC-raad
 • Voorbereiding infoavond 'Terugblikken en vooruitkijken'