Kindcentrumraad

Aan ons Kindcentrum is een KC-raad verbonden. Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.
Ons Kindcentrum heeft een KC-raad met oudervertegenwoordiging (drie ouders gekozen door de ouders) en personeelsvertegenwoordiging (drie personeelsleden gekozen door het team).
De KC-raad heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt.
De KC-raad komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (materiële begroting, formatieplan, schoolgids, vakantierooster e.d.).
 
In principe zijn de vergaderingen van de KC-raad openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de voorzitter.
Hier vindt u het jaarverslag van 2020-2021

Aan de kindcentra van GOO is ook een GOO-raad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de kindcentra van GOO. De GOO-raad heeft de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die het bestuur neemt.
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Frans Ploegmakers                            Oudergeleding onderwijs                 Voorzitter
Yvonne Veenhof                                  Personeelsgeleding onderwijs       contactpersoon GOO-raad
Marlous van Schijndel                      Personeelsgeleding onderwijs       Secretaris
Mariëlle Nooijen                                  Personeelsgeleding  opvang           lid    
Lizzy Mahler                                          Oudergeleding  onderwijs                 lid
Ellen van den Boomen                     Oudergeleding opvang                       lid                                                                                           
In het informatieboekje vindt u onze mailadressen.

Uiteraard zijn alle ideeën , opmerkingen of vragen over met name beleidsmatig zaken welkom.
Daarvoor kun je een mail sturen naar: mr.klimboom@stichtinggoo.nl

Vergaderdata voor 2021-2022:

Donderdag 16 september 
Dinsdag 30 november
Maandag  24 januari 
Woensdag 23 maart 
Maandag 23 mei
Dinsdag 12 juli

 

De vergaderingen starten om 19.30 uur op Kindcentrum De Klimboom.
 

WERKPLAN 2021-2022
  
Oktober 
 • NPO-middelen
 • Vakantieopvang
 • Formalisatie KCR
 • Jaarplan
 • Promotie Kindcentrum
 • Kindcentrumgids
 • Interne taakverdeling
 • Jaarverslag
November
 • Promotie Kindcentrum
 • Aanname beleid personeel GOO
 • Begroting
 • Kindcentrumondersteuningsplan
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Bestuursondersteuningsplan
 • Personele zaken
Januari
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Vakantierooster
 • Strategisch beleidsplan
 • Personele zaken
 • Ontwikkelingen GOO 
 • Uitnodigen lid GOO-raad
Maart
 • Verkiezingen MR
 • Studiedagen afstemmen
 • Formatie en groepsindeling
 • Ontwikkelingen GOO
 • Personele zaken
 • Werkverdelingsplan
Mei
 • Terugkoppeling tevredenheidsonderzoeken
 • Ouderavond "terugblikken en vooruitkijken"
 • Ontwikkelingen GOO
Juli
 • Terugkoppeling schoolbespreking
 • Jaarverslag
 • Planning MR vergaderingen volgend schooljaar
 • Taakverdeling MR komend schooljaar
 • Ontwikkelingen GOO