Kindcentrumraad

Aan ons Kindcentrum is een KC-raad verbonden. Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.
Ons Kindcentrum heeft een KC-raad met oudervertegenwoordiging (drie ouders gekozen door de ouders) en personeelsvertegenwoordiging (drie personeelsleden gekozen door het team).
De KC-raad heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt.
De KC-raad komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (materiële begroting, formatieplan, schoolgids, vakantierooster e.d.).
 
In principe zijn de vergaderingen van de KC-raad openbaar, behalve de onderdelen die over personen gaan. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit kenbaar maken.

Aan de kindcentra van GOO is ook een GOO-raad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de kindcentra van GOO. De GOO-raad heeft de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die het bestuur neemt.
 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Janneke Geurts van Kessel            Oudergeleding onderwijs                 Voorzitter
Yvonne Veenhof                                  Personeelsgeleding onderwijs       contactpersoon GOO-raad
Marlous van Schijndel                      Personeelsgeleding onderwijs       Secretaris
Mariëlle Nooijen                                  Personeelsgeleding  opvang           lid    
Inge van den Heuvel                          Oudergeleding  onderwijs                lid
Marc Picavet                                         Oudergeleding opvang                       lid                                                                                           
In het informatieboekje vindt u onze telefoonnummers en mailadressen.

Uiteraard zijn alle ideeën , opmerkingen of vragen over met name beleidsmatig zaken welkom.
Daarvoor kun je een mail sturen naar: mr.klimboom@stichtinggoo.nl

Vergaderdata voor 2020-2021:

Maandag 28 september (notulen)
Woensdag 2 december (notulen)
Donderdag 28 januari (notulen)
Maandag 15 maart (notulen)
Woensdag 19 mei
Donderdag 1 juli

Jaarverslag 2019-2020

De vergaderingen starten altijd om 18.15 uur op Kindcentrum De Klimboom.
 

WERKPLAN 2020-2021
  
Oktober 
 • (Financieel) Jaarverslag van de MR van het afgelopen jaar
 • Interne procedures (organisatie post, taken, etc)
 • Jaarvergadering OV (MR denkt mee)
 • Arbobeleid
 • Evaluatie Werkplan (vergelijking GMR werkplan - MR werkplan)
 • Veiligheidsplan
November
 • Evaluatie jaarvergadering OV
 • Ontwikkelingen Passend Onderwijs
 • Personele zaken
 • KC-raad; nieuwe leden
 • Inspectiebezoek
 • Jaarplan (schoolplan)
 • Ontwikkelingen GOO i.v.m. met interim bestuurder
Januari
 • Begroting
 • Ouderbetrokkenheid
 • Ontwikkelingen Passend Onderwijs
 • Vakantierooster
 • Strategisch beleidsplan
 • Personele zaken
 • Ontwikkelingen GOO i.v.m. met interim bestuurder
 • Uitnodigen lid GOO-raad
Maart
 • Verkiezingen MR
 • Ontwikkelingen Passend Onderwijs
 • Arbobeleid
 • Ziekteverzuim
 • Evaluatie mobiliteitsbeleid
 • Ondersteuningsplan De Klimboom
 • Formatie en groepsindeling
 • Ontwikkelingen GOO i.v.m. met interim bestuurder
 • Ziekteverzuim (informatief)
 • Personele zaken
Mei
 • Werkverdelingsplan
 • Ouderavond 'Terugblikken en vooruitkijken'
 • Ontwikkelingen Passend Onderwijs
 • Jaarverslag MR 2019-2020
 • Formatie en groepsindeling
 • Planning MR vergaderingen volgend schooljaar
 • Werkplan MR 2020-2021
 • Taakverdeling MR komend schooljaar
 • Vergaderdata 2020-2021
 • Ontwikkelingen GOO i.v.m. met interim bestuurder
 • Personele zaken