Oudervereniging
Aan onze school is een oudervereniging verbonden, welke zich ten doel stelt de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen. Het belang van de kinderen moet hierbij te allen tijde voorop staan. Dit houdt in: een goede verstandhouding van de oudervereniging met de MR, de leerkrachten en met het bestuur op afstand. 

De OV is actief betrokken bij activiteiten en festiviteiten op school. Op onze school ondersteunt de OV het team bij een aantal niet-onderwijskundige activiteiten (o.a. sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, atletiekdag en afscheidsavond groep 8).
Daarnaast ondersteunt de OV de coördinator in verkeerszaken (brigadiers) en organiseert de OV eenmaal in de twee jaar (buiten schooltijd) een typecursus, waaraan de leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen deelnemen. Eén keer per jaar, zorgt de OV voor een schoolfotograaf, die op dat moment een klassenfoto en individuele foto maakt.

De oudervereniging heeft een huishoudelijk reglement. Reglementair bestaat het bestuur van de oudervereniging uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden. Deze worden gekozen door de ouders, die lid zijn van de oudervereniging. Jaarlijks houdt de oudervereniging een ledenvergadering. In deze vergadering legt de OV verantwoording af over het gevoerde beleid, worden eventuele verkiezingen gehouden en wordt een onderwijskundig of opvoedkundig thema aan de orde gesteld.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt eenmaal per jaar betaald en bedraagt € 20 per kind. Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari, is het eerste jaar 50% van de contributie verschuldigd. Betaling geschiedt na ontvangst van een factuur die per post of per email wordt verstuurd. De ouderbijdrage wordt beheerd door de oudervereniging en wordt niet voor directe schoolzaken ingezet.
 
Op deze pagina kunt u o.a. de notulen terugvinden van vergaderingen van de oudervereniging van onze school:
Notulen 19 maart 2019 OV met directie.pdf
Notulen jaarvergadering 13 november 2018.pdf
Notulen 6 november 2018 OV met directie .pdf

Leden van de oudervereniging:
Voorzitter:                            Susan Velthoven
Penningmeester:                 Annemiek Loenen
Secretaris:                             Maartje Geertshuis                                        
Leden:                                    Ron v.d. Akker
                                                Suzanne van den Broek  
                                                Lizette van Sleuwen
                                                Evy Huvenaars
                                              
                                               
                                                  
 
Hun contactgegevens vindt u in het informatieboekje